Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł,  o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której  w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

-  do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

 

Terminy składania wniosków

  • Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu,
  • W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  1. przelew na konto bankowe

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2022 roku

Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub kopie nakazu płatniczego za 2022 rok

W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności

Kopię orzeczenia

W przypadku osób, które zmieniły pracę w 2022 roku

Kopie wszystkich PIT 11 i PIT 37 za 2022 rok oraz kopie świadectw pracy i kopię obowiązującej umowy

W przypadku osób, które podjęły zatrudnienie po roku 2022

Zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie za drugi miesiąc pracy(dochód oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskiwania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).

W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego za 2022 rok zawierające informacje o formie opłaconego podatku, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.

W przypadku osób rozwiedzionych

Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach.

W przypadku osób otrzymujących świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o kwocie wyegzekwowanej w 2022 roku; w przypadku pełnoletnich osób uprawnionych zaświadczenie ze szkoły/uczelni

W przypadku osób otrzymujących stypendium socjalne/szkolne

 

 

 

Kopie wszystkich decyzji o otrzymywanym stypendium w roku 2022 (decyzje z 2021 i 2022r.) lub zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium w 2022 roku.Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Popławska

Data wytworzenia: 2020-06-08

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2023-07-08

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2020-06-23