Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

ZMIANA ZASAD DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że od dnia 4 listopada 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym:
 • 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

 

W przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG możliwość uzyskania dodatku w kwocie 500 zł obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego do celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

WAŻNE
Dodatkiem w kwocie 500 zł nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zmiana od dnia 4 listopada 2022 roku.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje  osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • kocioł olejowy.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Zmiana od dnia 4 listopada 2022 roku.

Przyznanie dodatku dla gospodarstwa domowego, które zajmuje odrębny lokal pod jednym adresem miejsca zamieszkania, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeśli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalono:

 • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych;
 • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem w niewyodrębnionych lokalach zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Osoby uprawnione do dodatku dla gospodarstw domowych:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wywiad środowiskowy

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego (samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę
do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Zmiana od dnia 4 listopada 2022 roku.

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, spełnia warunki  do jego przyznania istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do tego dodatku. W takim przypadku przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych następuje w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji.

WAŻNE

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ePUAP;
 • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21, poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30; wtorek w godz. 9:00 – 17:00;  
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szóstko

Data wytworzenia: 2022-09-23

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2022-11-18

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2022-09-23