Program Czyste Powietrze

Zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” mieszkańcom gminy Wasilków realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W wydanym przez Ośrodek zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Żądanie wydanie zaświadczenia można składać:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP - skan wniosku wraz z załączonymi dokumentami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Supraślska 21 do skrzynki podawczej:
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Informacje w zakresie wydawania zaświadczeń można uzyskać pod nr tel. 85 7185 173 w.22

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Margarita Jaroszuk

Data wytworzenia: 2020-11-23

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2022-02-07

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2020-11-23