Dodatek elektryczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, iż w okresie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. będzie przyjmować wnioski o ustalenie uprawnień do dodatku elektrycznego.  Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowy dodatek elektryczny przysługuje  tym gospodarstwom domowym, dla których GŁÓWNE źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, w tym pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi, bojlerami, itp.

Dodatek nie jest przeznaczony na pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii na oświetlenie mieszkania, zużyciem przez sprzęty agd, rtv czy podgrzaniem wody (CW).

Niezbędnym i podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie albo wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

UWAGA!
Pod uwagę brane są zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy.

Gdy pod jednym adresem  zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego bądź dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wysokość dodatku wynosi jednorazowo 1.000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1.500 (do wniosku dołącza się wówczas rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5 MWh).

Właściciele domów wykorzystujący do ogrzewania energię elektryczną pochodzącą z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( fotowoltaika)  nie otrzymają dodatku elektrycznego.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Dodatek elektryczny zostanie wypłacony w terminie do 31 marca 2023

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ePUAP;
  • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21, poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30; wtorek w godz. 9:00 – 17:00;  
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szóstko

Data wytworzenia: 2022-12-01

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2022-12-02

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2022-12-01