Procedury udzielania pomocy społecznej

Procedury udzielania pomocy społecznej
 1. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:
  • osoby zainteresowanej;
  • jej przedstawiciela ustawowego;
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.
 2. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 w godzinach pracy:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7:30 – 15:30
  • wtorek: 9:00 – 17:00
 3. Wpływ wniosku o pomoc rozpoczyna postępowanie administracyjne – w ciągu miesiąca zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie pomocy o jaką ubiega się Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu, a Wnioskodawca jest o tym informowany na piśmie.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, rodziny. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Podczas wywiadu precyzowane są potrzeby Wnioskodawcy oraz określane formy pomocy, prowadzona praca socjalna przez pracownika socjalnego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

 1. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.
 2. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.
 3. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.
 4. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
 5. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Ośrodek, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
 6. Świadczenia pieniężne są wypłacane w kasie Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie lub na podane konto bankowe w terminie określonym w decyzji.
 7. Od decyzji służy prawo odwołania - w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji.

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa żyłkowska

Data wytworzenia: 2020-06-08

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2020-06-11

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2020-06-11