Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek                                                 

Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Powszechność dostępu do informacji publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie realizowana jest przez zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka oraz poprzez wywieszenie ich w miejscach ogólnie dostępnych w siedzibie Ośrodka.

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m. in. z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego reguluje zasady powtórnego wykorzystywania informacji publicznej. Wtórne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jest jako zagospodarowanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części, która jest w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Udostępnieniu na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlega informacja, która:

  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępniane są lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o powtórne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów może zostać nałożona opłata. Opłata ustalana jest w oparciu o przepisy zawarte w art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Gałecka

Data wytworzenia: 2017-07-14

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2020-06-23

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2017-07-14