Instrukcja korzystania z BIP

Wskazówki jak poruszać się po naszym serwisie 
Miejscem pierwszej selekcji danych jest menu z lewej strony. Tu umiejscowione sa główne kategorie. Klikając na któryś z odnośników zostaną Państwo automatycznie przerzuceni na wybrana podstronę. W treści wiadomości znajdziecie Państwo odsyłacze do innych podstron naszego serwisu.

Rejestr zmian 
Każda dodana informacja jest automatycznie dodawana do listy nowych informacji. Każda edycja artykułu jest odnotowywana. Dokonane zmiany znajdują się w menu: Historia strony, jeśli się ono nie pojawia oznacza to, ze strona po pierwszym wprowadzeniu nie była edytowana.

Co to jest dokument urzędowy? 
Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Informacje, których nie ma w BIP 
O informacjach niedostępnych w BIP należy poinformować i wskazać sposób w jaki można sie z nimi zapoznać. 
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w BIP należy podać zakres wyłączenia tej informacji, oraz podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia informacji. 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Sposób udostępniania informacji w BIP 
Podmioty udostepniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

  • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostepniający informacje,
  • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informacje lub odpowiada za treść informacji,
  • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informacje do Biuletynu Informacji Publicznej,
  • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostepnienia,
  • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostepnienia informacji,
  • należy wyjaśnić wszystkie skróty zawarte w informacji.

Udostępnianie informacji w BIP 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostepnienia, nie umożliwiają udostepnienia informacji w sposób i w formie określonymi we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonymi we wniosku, podmiot obowiązany do udostepnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostepnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostepnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postepowanie o udostepnienie informacji umarza się.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostepnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty 
Jeżeli w wyniku udostepnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostepnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostepnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostepnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ze wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostepnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępniania informacji w BIP 
Odmowa udostepnienia informacji publicznej oraz umorzenie postepowania o udostepnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, stosuje się przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, z tym ze:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostepnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postepowania o udostepnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzje o odmowie udostepnienia informacji.

Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Skargi, odwołania, kary 
Do skarg rozpatrywanych w postepowaniu o udostepnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronne danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnice inna niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sadu powszechnego o udostepnienie takiej informacji.

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostepnienia informacji publicznej.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Inne 
Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (Sejmik Województwa Podlaskiego) są jawne i dostępne. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych (Komisje Sejmiku), są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

Organy, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa. W miarę potrzeby zapewnia się transmisje audiowizualna lub teleinformatyczna z posiedzeń organów.

Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom. Organy, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządza i udostępnia materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Stosuje sie to odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

 

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Gałecka

Data wytworzenia: 2017-07-14

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2020-06-29

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2017-07-14