Podstawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej Gminy, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 15 marca 1990 roku Naczelnik Miasta i Gminy Zarządzeniem nr 4/90 z dnia 21 maja 1990 roku utworzył z dniem 1 czerwca 1990 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie. 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opiera się o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o karcie Dużej Rodziny, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz statutu. Uchwałą Nr XX/165/16 z dnia 2 marca 2016r. uchwalono Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żyłkowska

Data wytworzenia: 2020-06-08

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2020-06-11

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2020-06-11