Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Żyłkowska.
 • E-mail: e.zylkowska@mops.wasilkow.pl
 • Telefon: +48 85 718 52 57

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie
 • Adres: ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
 • E-mail: sekretariat@mops.wasilkow.pl
 • Telefon: +48 85 718 52 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie prowadzi podstawową działalność i obsługę interesantów tylko w części parterowej budynku Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Supraślskiej 21, wynajmując 8 pokojów i niewielkie pomieszczenia serwerowni, archiwum, toalety.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie jest usytuowany w odległości około 700 m od najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej linii numer 100, 108, 122, do którego dociera się chodnikiem dla pieszych. Siedziba Ośrodka znajduje się w części parterowej budynku Podlaskiej  Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, do której wchodzi się przez bramę wjazdową od ulicy Supraślskiej. Można też wejść przez furtkę w ogrodzeniu, od tej samej ulicy, która poprzedza bramę wjazdową w odległości ok. 30 m i poruszając się po nawierzchni chodnika dotrzeć do drzwi wejściowych. Na budynku widnieje oznakowanie, czerwona tablica informacyjna o treści „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie”. W pobliżu lokalizacji budynku nie ma oznakowanego przejścia przez jezdnię dla pieszych. W sąsiedztwie wejścia do budynku znajduje się mały parking.

W odległości około 50 m usytuowany jest drugi parking z dużą ilością miejsc parkingowych, nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Nawierzchnia prowadząca do lokalu od chodnika wyłożona jest kostką brukową, częściowo płytą chodnikową, występują krawężniki, a przed samym wejściem zastosowano płyty z terakoty z zabezpieczającą matą antypoślizgową (na granicy połączenia kostki brukowej z terakotą niewielka różnica w poziomie terenu). Obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami. Brak zainstalowanego sygnalizatora – dzwonka przy wejściu. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz wymagają znacznej siły do otwarcia. Przy drzwiach zróżnicowanie poziomu nawierzchni, próg. Za drzwiami wchodzi się bezpośrednio na małą klatkę schodową z 8 stopniami schodów, posiadającą jednostronną poręcz, a krawędzie schodów oznakowano kontrastową taśmą. Za drzwiami szklanymi, jednoskrzydłowymi usytuowana jest siedziba MOPS. Wchodzi się na korytarz, w którym po prawej stronie mieści się biurko i krzesła przeznaczone interesantom. W głębi korytarza kserokopiarka i szafy. Po prawej i lewej stronie korytarza rozmieszczone są pomieszczenia pracownicze, w tym po lewej toaleta, która jednak nie jest dostosowana do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Na końcu korytarza po lewej stronie znajduje się wejście do kolejnych pomieszczeń pracowniczych. W budynku nie ma windy.   Odnośnie możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami w budynku istnieje informacja wizualna o kierunku ewakuacji. Znak ewakuacyjny o nazwie: kierunek drogi ewakuacyjnej znajduje się na korytarzu głównym. Znak ewakuacyjny o nazwie : wyjście ewakuacyjne znajduje się nad drzwiami korytarza głównego, a obok niego znak bezpieczeństwa: ochrona przeciwpożarowa wskazujący lokalizację gaśnicy przenośnej. 

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje (za wcześniejszym uprzedzeniem pracowników) możliwość dostania się na teren Ośrodka przez wejście główne Ochotniczych Hufców Pracy znajdujące się w odległości ok. 70 m od wejścia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wejście wyposażone jest w podjazd dla wózków, szerokie jednoskrzydłowe drzwi, za którymi znajduje się obszerny hol. W celu przemieszczenia się do Ośrodka należałoby skorzystać z korytarza po lewej stronie, który wraz z pomieszczeniami jest wynajmowany przez szkołę podstawową i szkołę branżową. Wymienionym korytarzem można dotrzeć do szklanych drzwi będących łącznikiem między częścią wynajmowaną przez szkołę i przez Ośrodek.

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żyłkowska

Data wytworzenia: 2020-09-15

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2022-03-25

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2020-09-15