Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: samodzielny księgowy

111.02.02.2021

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk/897/21 z dnia 15 marca 2022 r. informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: samodzielny księgowy – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie została wybrana Pani Magda Matulewicz zam. Wasilków.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny księgowy – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie  umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie swoją kandydaturę do pracy na w/w stanowisku zgłosiły 4 osoby.

Po dokonaniu wstępnej selekcji kandydatów tj. oceny formalnej ofert, przeprowadzonej na podstawie analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż 2 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu naboru tj. merytorycznej selekcji kandydatów przeprowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Merytoryczna selekcja kandydatów tj. rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena kandydatów przeprowadzona została na podstawie analizy dokumentów i rozmowy z kandydatkami z zastosowaniem metody punktowej. Ocenie podlegało:

- posiadane wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego księgowego,

- posiadane i udokumentowane doświadczenie zawodowe,

- ocenę rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem przydatności do pracy na stanowisku objętym naborem, oczekiwania finansowe, komunikatywność.

- wiedzę kandydata w zakresie zagadnień finansowo-księgowych zweryfikowaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej (5 jednakowych pytań zadanych ustnie). Kandydatkom przydzielano punkty w skali od 0 do 10 za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny wskazanych szczegółowo w formularzu „Ocena oferty". Suma uzyskanych punktów decydowała o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, a w konsekwencji o wyborze najlepszego kandydata. Poszczególne kryteria oceny wskazane w formularzu zostały opisane bardzo precyzyjnie, pozwalając w sposób jednoznaczny, bezstronny dokonać oceny pod kątem wyboru kandydata.

Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostały i stawiły się dwie kandydatki.

Po dokonaniu analizy dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej została wyłoniona kandydatura Pani Magdy Matulewicz, która spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów. Pani Magda Matulewicz w trakcie swojego doświadczenia zawodowego wyróżniła się spójną ścieżką zawodową. Zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, otwarta, ambitna, operatywna, nastawiona na rozwój i awans zawodowy. Informacje zawarte w dokumentacji aplikacyjnej Pani Matulewicz zostały potwierdzone w toku rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekiwania finansowe określiła na poziomie mieszczącym się w granicach możliwości Ośrodka. W/w wykazała się wiedzą oraz predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe, rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku samodzielnego księgowego.

Ponadto należy podkreślić, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, był wyższy niż 6 %, gdyż wynosił 16,22 %, co przełożyło się na to, iż nie miał zastosowania art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie
Anna Trochim-Sidorkiewicz

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Trochim-Sidorkiewicz

Data wytworzenia: 2022-05-31

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2022-05-31

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2022-05-31